17
Ιούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 14/06/2024

Αρ. Πρωτ.: 852

Προς:
Μελετητές Μηχανικούς και
Επιβλέποντες Δημοσίων Έργων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ είναι Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον οποίο συμμετέχουν Δήμοι που ανήκουν στη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης και λοιποί φορείς της πόλης. Σκοπός της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ είναι η υποστήριξη Δήμων, οργανισμών / επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, στην υλοποίηση του έργου και των στόχων τους σε όλους τους τομείς της δημόσιας δράσης. Στο πλαίσιο αυτό η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ συμβάλλει μεταξύ άλλων στην εκτέλεση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στην εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη δημοσίων έργων.

Με τον διαρκώς αυξανόμενο όγκο έργων και δράσεων που αναλαμβάνει η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, προκύπτει η επιθυμία διεύρυνσης των συνεργατών μας, ώστε να συνεχίζουμε να υπηρετούμε τους καταστατικούς σκοπούς μας με την ποιότητα, την ταχύτητα και την αποδοτικότητα που διακρίνει την πορεία μας μέχρι σήμερα.

Για τους λόγους αυτούς, και διευρευνώντας το ενδεχόμενο μελλοντικής πιθανής συνεργασίας, καλούμε Μελετητές Μηχανικούς και Επιβλέποντες Δημοσίων Έργων με γενικά ή ειδικά γνωστικά αντικείμενα να μας αποστείλουν βασικές πληροφορίες, Βιογραφικά και Αναλυτικό Κατάλογο Έργων που έχουν αναλάβει ως επιβλέποντες μηχανικοί ή έχουν μετάσχει ως μελετητές, στην επίσημη ηλεκτρονική Διεύθυνσή της εταιρείας info@mdat.gr.

 

Οι βασικές πληροφορίες είναι:

Όνομα:

Διεύθυνση:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τίτλος / Τίτλοι Πτυχίου:

Χρόνος Κτήσεις Πτυχίου:

Σχολή Αποφοίτησης:

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

Εξειδικευμένα Γνωστικά Αντικείμενα:

 

Ο Πρόεδρος

 της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

Βασίλειος Διαμαντάκης