4
Σεπ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 843/25-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 04-09-2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 843/25-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή ενός (1) ατόμουΠανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με ειδικότητα Νομικού της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, χρονικής διάρκειας τριανταέξι (36) μηνών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του Προγράμματος στις 31/10/2026, για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ», συνολικού κόστους 61.200,00€.

Δείτε τον πίνακα εδώ