30
Ιαν

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 34/16-01-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 30-01-2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 34/16-01-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή ενός (1) ατόμου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ή περιβαλλοντικής διαχείρισης ή βιώσιμης χρήσης πόρων, για σύναψη σύμβασης μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) χρονικής διάρκειας (35) τριάντα πέντε μηνών για την κάλυψη των αναγκών του έργου: UP2030 – Urban Planning and design ready for 2030, του Προγράμματος Ορίζοντας (Horizon).

Δείτε τον πίνακα εδώ