16
Ιαν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου «UP2030 – Urban Planning and design ready for 2030»

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ.: 2313 31 77 12
email: info@mdat.gr

Θεσσαλονίκη, 16/01/2023

Αριθμ. Πρωτ: 34

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου)

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου «UP2030 – Urban Planning and design ready for 2030» του ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας (Horizon) που υλοποιεί η Διεύθυνση Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης Έργου(Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ή περιβαλλοντικής διαχείρισης ή βιώσιμης χρήσης πόρων.

Για την Πρόσκληση δείτε εδώ

Για την Αίτηση δείτε εδώ