8
Ιούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη του περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας thessvisit και Υποστήριξη για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ φορέων Κινητικότητας και Τουρισμού/ Πολιτισμού»

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 08/06/2022
Αρ.Πρωτ.: 444

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη του περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας thessvisit και Υποστήριξη για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ φορέων Κινητικότητας και Τουρισμού/ Πολιτισμού» (με κωδικό CPV: 63513000-8 Υπηρεσίες παροχής τουριστικών πληροφοριών), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel, DESTI-SMART (PGI04871 – κωδ. εναριθμ. 2019ΕΠ30820000) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020».

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης Προσφοράς πατήστε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την Οικονομική Προσφορά πατήστε εδώ