29
Μαρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 144/09-03-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 144/09-03-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη 29-03-2022

για την επιλογή ενός (1) ατόμου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με ενδεχόμενο παράτασης, για την κάλυψη των αναγκών του έργου “Social Rental Agency Thessaloniki”.

Δείτε τον πίνακα εδώ