16
Μαρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 89/14-02-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 89/14-02-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη 16-03-2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

για την επιλογή ενός (1) ατόμου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με  αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 10 ετών, μεταξύ άλλων στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και στο δίκαιο συμβάσεων μίσθωσης, αποδεδειγμένη ενασχόληση με ζητήματα κοινωνικής/προσιτής κατοικίας και στέγασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χρονικής διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του έργου “Social Rental Agency Thessaloniki”.

Δείτε τον πίνακα εδώ