18
Φεβ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 155479)

Διακήρυξη ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΠ 01 /2022
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ
(CPV: 37416000-7 & 34991000-0)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Προϋπολογισμός: 185.590,00 €, (πλέον ΦΠΑ 24%)

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ : ΕΣΗΔΗΣ_155479