18
Φεβ

Διακήρυξη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΣΤΟ Ο.Τ. 271 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 155554)

Διακήρυξη ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΠ02/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 271 (Γ ΤΟΜΕΑΣ) ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ
(CPV: 37416000-7 – 34991000-0)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

Προϋπολογισμός: 85.545,00 €  (πλέον ΦΠΑ 24%)

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ :  ΕΣΗΔΗΣ_155554