5
Νοέ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προμήθεια «εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών»

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23
Προς : Πίνακα Αποδεκτών
Θεσσαλονίκη, 03/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 920

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την Προμήθεια «εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών» που προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο Σύναψης Προγραμματικών και άλλων συμβάσεων.

Για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς πατήστε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας Υλικοτεχνικής Υποδομής πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την Οικονομική Προσφορά πατήστε εδώ