7
Οκτ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ επί αποδείξει

Θεσσαλονίκη 07/10/2021

Αρ. Πρωτ: 876

ΠΡΟΣ: τους Μετόχους της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

 1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
 3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 4. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ  – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 5. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
 7. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
 8. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ NOESIS
 9. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 10. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 11. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 12. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
 13. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».

Με την επιστολή αυτή σας ενημερώνουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» στις 4/10/2021 κατά την οποία έλαβε μέρος το 82,05% των μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε χρήμα, κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (250.004,46 €), που θα καλυφθεί είτε ολοσχερώς είτε μερικώς από τους συμμετέχοντες σε αυτήν, με την έκδοση οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι (8.916) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με τιμή διάθεσης στην ονομαστική τους αξία, ήτοι 28,04 ευρώ εκάστη, και με προθεσμία κάλυψης και καταβολής τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με την συνημμένη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, από την ημέρα δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ανάθεσε στο ΔΣ της Εταιρείας :

 • Να προβεί σε όλες τις ενέργειες ή δηλώσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,
 • Να διαπραγματευθεί τους όρους για την υλοποίηση της αύξησης με όλους τους αρμόδιους φορείς,
 • Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες κάθε σχετικής πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών κ.λπ.,
 • Να ορίσει να προβεί στις απαραίτητες κατά τον νόμο ενέργειες για την πρόσκληση των τρίτων προς άσκηση των δικαιωμάτων τους
 • Να διαθέσει ελεύθερα κατά τη διακριτική του ευχέρεια τις τυχόν νέες μετοχές που δεν αναληφθούν, σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης μετά την εξάντληση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση της παρούσας στο ΓΕΜΗ, την πρόθεσή σας να ασκήσετε το δικαίωμα προτίμησης και να καταβάλετε εμπρόθεσμα το αναλογούν τίμημα για την αγορά των νέων μετοχών κατά το ποσοστό που σας αναλογεί, καθώς επίσης να μας δηλώσετε την πρόθεση σας να συμμετέχετε στην αύξηση του Κεφαλαίου κατά το ποσοστό της συμμετοχής σας στο Μετοχικό Κεφάλαιο ή και σε μεγαλύτερο, εφόσον δεν καλυφθεί το προτεινόμενο ποσόν της αύξησης.

Εφόσον οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν καλύψουν το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο το μη αναληφθέν ποσό ελεύθερα κατά την κρίση του σε τρίτους.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει των ομόφωνων Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 4/10/2021 αποφασίστηκε η επικαιροποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα την Oικονομοτεχνική Mελέτη Σεπτεμβρίου 2021.

 

Για την ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

Με εντολή Γενικής Συνέλευσης

 

Η πρόεδρος του ΔΣ

Μαρία Καραγιάννη