16
Σεπ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης ιστοτόπου προβολής του Innovative Design Cluster»

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 16/09/2021
Αρ.Πρωτ.: 809

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης ιστοτόπου προβολής του Innovative Design Cluster» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design» (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379) με Φορέα Αρωγό την ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, όπως αυτό εγκρίθηκε, με την υπ. αριθ. πρωτ.: 136668-22-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ -1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» – του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης Προσφοράς πατήστε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την Οικονομική Προσφορά πατήστε εδώ