13
Σεπ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη 10/09/2021

Αρ. Πρωτ: 797

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που είναι ( με σειρά ποσοστού συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο) :

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
 3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 4. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ  – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 5. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
 7. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
 8. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ NOESIS
 9. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 10. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 11. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 12. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
 13. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 

σε Τακτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης αποκλειστικά, κατ’ εφαρμογή του αρ 24 παρ.4 του Καταστατικού μας και του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, την 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ., για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, μετά του σχετικού προσαρτήματος για την Εταιρική χρήση 2020.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την χρήση της 31.12.2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2020. (1.1.2020-31.12.2020)
 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες τέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (250.004,64 €), με εισφορά – καταβολή μετρητών, με την έκδοση οχτώ χιλιάδων εννιακόσια δέκα έξι (8.916) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 28,04 € η καθεμιά, με ορισμό της προθεσμίας κάλυψης και άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας.
 4. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας ως προς την ορθή απόδοση της επωνυμίας της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα.
 5. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.
 6. Διάφορα άλλα θέματα και ενημερώσεις.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα Συμμετοχής και  Ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.  Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν το αποδεικτικό κατοχής των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Οι Μέτοχοι (ΟΤΑ, Οργανισμοί και λοιποί Φορείς) εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δια του Νομίμου εκπροσώπου τους ή δια εγγράφως εξουσιοδοτημένου προσώπου ειδικά για τα την εκπροσώπηση αυτή από τα αρμόδια όργανά τους.

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτή με την ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους.

 

Με εντολή του Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ