27
Αυγ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 714/22-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 27/08/2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

για την επιλογή μίας (1) θέσης σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσεράμιση (4,5) μηνών (αρ. πρωτ. 714/22-07-2021) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Delivering Efficient Sustainable Tourism with low‐carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel” (DESTI-SMART), του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014‐2020 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ δημοσιεύει τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 714/22-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύονται τα αρχικά τους.

Δείτε τον πίνακα κατάταξης εδώ