18
Αυγ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης επιχειρησιακού σχεδίου και σχεδίου λειτουργίας του Φορέα Παροχής Κοινωνικής και Οικονομικά Προσιτής Κατοικίας»

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23
Θεσσαλονίκη, 18/08/2021
Αριθμ. Πρωτ: 752

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης επιχειρησιακού σχεδίου και σχεδίου λειτουργίας του Φορέα Παροχής Κοινωνικής και Οικονομικά Προσιτής Κατοικίας» για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης που προτίθεται να αναθέσει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Affordable Housing 4 All».

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης Προσφοράς πατήστε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την Οικονομική Προσφορά πατήστε εδώ