28
Απρ

Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης για την υπ’ αρ. πρωτ. 323/02-04-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

για την επιλογή μίας (1) θέσης σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας δέκα (10) μηνών (αρ. πρωτ. 323/02-04-2021) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου συγκρότησης Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας με τίτλο «Innovative Design Cluster» (κωδικός: ΓΓ1CL-0057320) με Φορέα Αρωγό (De Minimis) την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.

Η «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ» δημοσιεύει τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 323/02-04-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύονται τα αρχικά τους.

Δείτε τον πίνακα κατάταξης ΕΔΩ