18
Μαρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΜΑΘ AΑΕ/ΟΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 10”

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1 , 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065- ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 18/03/2021

Αριθ. Πρωτ. 276

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ της ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης αποκλειστικά, κατ’ εφαρμογή του αρ 24 παρ.4 του Καταστατικού μας και του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 στις 12/04/2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μμ. για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο μετατροπής της σε ΑΟΤΑ με τη ακύρωση/διαγραφή των απαιτούμενων μετοχών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 6 «Μετοχικό Κεφάλαιο» του Καταστατικού.

2) Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του στο πλαίσιο προσαρμογής της Εταιρείας στις διατάξεις των Ν. 4674/2020 και 4735/2020 και μετατροπής της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3)Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας

4)  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5)  Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις                                                                                                                                                                    

 Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα Συμμετοχής και  Ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.  Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν το αποδεικτικό κατοχής των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Οι Μέτοχοι (ΟΤΑ, Οργανισμοί και λοιποί Φορείς) εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δια του Νομίμου εκπροσώπου τους ή δια εγγράφως εξουσιοδοτημένου προσώπου ειδικά για τα την εκπροσώπηση αυτή από τα αρμόδια όργανά τους.

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτή με την ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους.

 

Με εντολή του Δ.Σ.

 

  Η Πρόεδρος

Μαρία Καραγιάννη