4
Ιαν

Πρόσκληση έτους 2021, για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, του ν. 4412/2016.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000

ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 4-1-2021
Αρ. πρωτ. 3

Πρόσκληση έτους 2021, για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, του ν. 4412/2016.

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή τους στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, μέσω του ΚΗΣΚ, για το έτος 2021, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της

καλεί

τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς / υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

 

Κατηγορία Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Οικονομικές Μελέτες (κατηγορία 3)
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών έργων (κατηγορία 6)
 • Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατηγορία 7)
 • Στατικές Μελέτες (κατηγορία 8)
 • Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες (κατηγορία 9)
 • Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων – Κυκλοφοριακές Μελέτες (κατηγορία 10)
 • Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατηγορία 13)
 • Ενεργειακές Μελέτες (κατηγορία 14)
 • Μελέτες Τοπογραφίας (κατηγορία 16)
 • Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (κατηγορία 21)
 • Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες (κατηγορία 22)
 • Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου (κατηγορία 25)
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατηγορία 27)
 • Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων (κατηγορία 28)

 Κατηγορία Β. ΕΡΓΑ

 • Έργα Οικοδομικά
 • Έργα Οδοποιίας
 • Ηλεκτρομηχανολογικά  Έργα

να υποβάλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που λήγει είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ήτοι την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 104α (εντός Δημαρχείου), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά σε απλά φωτοαντίγραφα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή επί αποδείξει, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

“ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ,

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118, ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021″

Για τους ενδιαφερόμενους της Κατηγορίας Α, η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Μελετητικού Πτυχίου Μελετητή / Γραφείου Μελετών, που πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα.

Για τους ενδιαφερόμενους της Κατηγορίας Β, η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του ν. 3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων), που πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επιπροσθέτως για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων απαιτείται η προσκόμιση (μαζί με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο) πίνακα, στον οποίο θα αναφέρονται συνοπτικά η στελέχωση, η εμπειρία (ΜΕΚ) και η τεχνική ικανότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Δείτε την Πρόσκληση

Δείτε την ΑΙTΗΣΗ Μελετητή Α

Δείτε την ΑΙTΗΣΗ Εργολήπτη Β

Δείτε την Υπεύθυνη δήλωση