20
Ιούν

Πρόσκληση έτους 2019 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν. 4412/2016

Θεσσαλονίκη, 20/6/2019 // Αρ. Πρωτ. 184

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή τους στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για το έτος 2019, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της
καλεί
τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς / αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

Κατηγορία Α. ΕΡΓΑ

 • Έργα Οικοδομικά
 • Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Έργα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Κατηγορία Β. ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Οικονομικές Μελέτες (κατηγορία 3)
 • Κοινωνικές Μελέτες (κατηγορία 4)
 • Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας (κατηγορία 5)
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών έργων (κατηγορία 6)
 • Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατηγορία 7)
 • Στατικές Μελέτες (κατηγορία 8)
 • Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες (κατηγορία 9)
 • Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων – Κυκλοφοριακές Μελέτες (κατηγορία 10)
 • Μελέτες μεταφορικών μέσων (κατηγορία 12)
 • Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατηγορία 13)
 • Ενεργειακές Μελέτες (κατηγορία 14)
 • Μελέτες Τοπογραφίας (κατηγορία 16)
 • Μελέτες και έρευνες Γεωολογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές (κατηγορία 20)
 • Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (κατηγορία 21)
 • Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες (κατηγορία 22)
 • Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου (κατηγορία 25)
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατηγορία 27)
 • Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων (κατηγορία 28)

Κατηγορία Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Υπηρεσίες Ενεργειακών Επιθεωρήσεων για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Υπηρεσίες οργάνωσης διαγωνισμών αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών, ανάλυσης και παροχής συμβουλών
 • Υπηρεσίες εργαστηριακών ελέγχων (φορέων υφιστάμενων κατασκευών) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών

να υποβάλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που λήγει είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ήτοι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.

Η αίτηση μαζί με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email της Εταιρίας:  info@mdat.gr

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106A, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή επί αποδείξει, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. (πληροφορίες: κ. Ι. Κανδυλιάρη, τηλ. Επικοινωνίας: 2313 317359)

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ,
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118, ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

Για τους ενδιαφερόμενους της Κατηγορίας Α, η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του ν. 3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων), που πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επιπροσθέτως, για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων απαιτείται η προσκόμιση (μαζί με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο) πίνακα, στον οποίο θα αναφέρονται συνοπτικά η στελέχωση, η εμπειρία (ΜΕΚ) και η τεχνική ικανότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Για τους ενδιαφερόμενους της Κατηγορίας Β, η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Μελετητικού Πτυχίου Μελετητή / Γραφείου μελετών, που πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα.

Για τους ενδιαφερόμενους της Κατηγορίας Γ, η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από σχετικά πιστοποιητικά (Μητρώο ΤΕΕ κλπ) ή/και βεβαιώσεις παροχής υπηρεσιών των ειδικοτήτων που απαιτεί κάθε Υπηρεσία, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επιπροσθέτως για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές απαιτείται η προσκόμιση (μαζί με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο) α) της Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για τις τρεις κατηγορίες (κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού), που πρέπει να είναι σε ισχύ και β) καταλόγου ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν  διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), από τον οποίο προκύπτει ότι διαθέτουν εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων επιφάνειας άνω των 250 m², κυρίως του τριτογενούς τομέα, με πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, στην παρούσα πρόσκληση, τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας ανά κατηγορία μελέτης, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την εγγραφή τους στους καταλόγους:

Κατηγορία Μελέτης Παρόμοιες μελέτες τις οποίες θα πρέπει να έχουν εκπονήσει οι οικονομικοί φορείς την τελευταία δεκαετία (10 έτη) από τη δημοσίευση της πρόσκλησης
Αρχιτεκτονικές Μελέτες
(κατ. 6)
Μία μελέτη κτηριακού έργου συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των 1.000 m² ή δύο μελέτες κτηριακών έργων εμβαδού μεγαλύτερου των 600 m² εκάστη. Τα εκπονημένα στάδια μελετών θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα οριστική μελέτη ή/και μελέτη εφαρμογής.
Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 7) Μία μελέτη ειδικού κτηρίου συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των 1.000 m², ή δύο μελέτες ειδικών κτηριακών έργων εμβαδού μεγαλύτερου των 600 m² εκάστη, ή μια διαμόρφωση αστικού υπαίθριου χώρου ελάχιστου εμβαδού 4.000 m², ή μία μελέτη πλατείας/πάρκου ελάχιστου εμβαδού 2.000 m², ή μία μελέτη παραδοσιακού ή διατηρητέου κτηρίου ελάχιστου εμβαδού 700 m². Τα εκπονημένα στάδια μελετών θα πρέπει να περιλαμβάνουν οριστική μελέτη ή/και μελέτη εφαρμογής.
Στατικές Μελέτες (κατ. 8) Μία μελέτη νέου κτηρίου συνολικού εμβαδού ανωδομής μεγαλύτερου των 1.000m², ή μια μελέτη ενίσχυσης υφισταμένου πολυώροφου κτηρίου 500m² με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μια μελέτη ενίσχυσης υφισταμένου διωρόφου κτηρίου 500m² από φέρουσα τοιχοποιία. Τα εκπονημένα στάδια μελετών θα πρέπει να περιλαμβάνουν οριστική μελέτη ή/και μελέτη εφαρμογής.
Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες (κατ. 9) Μία μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κτηρίου συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των 1.000 m² ή δύο μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κτηρίων εμβαδού μεγαλύτερου των 600 m² εκάστη. Τα εκπονημένα στάδια μελετών θα πρέπει να περιλαμβάνουν οριστική μελέτη ή μελέτη εφαρμογής.

 

Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτήσεων ειδικής τεχνικής ικανότητας ανά κατηγορία μελέτης, απαιτείται η προσκόμιση (μαζί με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο) των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων ή των σχετικών βεβαιώσεων της αρμόδιας για την έγκριση της μελέτης Υπηρεσίας ή του εργοδότη.

Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 10ετίας θα μετράται από την έγκριση της μελέτης.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Πρόσκληση έτους 2019 για την κατάρτιση καταλόγων
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη Δήλωση προς ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ