17
Μαΐ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την επιλογή Αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών «Προώθησης και Διάχυσης» για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο “Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel” (Επίτευξη Αποδοτικού Βιώσιμου Τουρισμού με καινοτομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις μεταφορές: Βιώσιμη Κινητικότητα, Προσβασιμότητα και Υπεύθυνη Μετακίνηση») και ακρωνύμιο “DESTI-SMART”

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23

 

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 
για την επιλογή Αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών «Προώθησης και Διάχυσης» για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο “Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel” (Επίτευξη Αποδοτικού Βιώσιμου Τουρισμού με καινοτομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις μεταφορές: Βιώσιμη Κινητικότητα, Προσβασιμότητα και Υπεύθυνη Μετακίνηση») και ακρωνύμιο “DESTI-SMART”
Η «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ» δημοσιεύει τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 57/8-3-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.
Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύονται τα αρχικά τους.
Ακολουθεί ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων:
A/A
Αριθμ. Πρωτ.
Oνοματεπώνυμο υποψηφίου/ Επωνυμία επιχείρησης
Αποτέλεσμα βαθμού αξιολόγησης
1
66/18-3-2019
Β*** Α*** Γ***
74
2
70/22-3-2019
Α*** Θ*** Β***
76
H Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών